اساسنامه انجمن

بسمه تعالي

اساسنامه انجمن صنفي كارفرمائي توليد كنندگان  انواع لامپ روشنائي و اجزاء مربوطه
فصل يكم – كليات
ماده 1 – هدف :

در اجراي ماده 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و آئين نامه انجمن هاي صنفي و به منظور حفظ حقوق ، دفاع از منافع مشترك حرفه اي، بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي ، كوشش در بالابردن سطح آگاهيهاي اعضاء، اين انجمن صنفي بموجب مقررات قانوني و رعايت حفظ منافع جامعه تشكيل ميگردد.
ماده 2- نام ، حوزه فعاليت و اقامتگاه قانوني انجمن صنفي :
نام - ‹‹ انجمن صنفي كارفرمائي توليدكنندگان انواع لامپ روشنائي و اجزاء مربوطه››
كه در اين اساسنامه از اين پس به اختصار‹‹ انجمن صنفي ›› ناميده ميشود.
تبصره 1- توليد كنندگان لامپ روشنائي و اجزاي مربوطه به واحدهاي صنعتي اطلاق ميگردد كه داراي پروانه بهره برداري از وزارت صنايع و معادن براي توليد حداقل يكي از انواع لامپ روشنائي ( واحد روشن شونده ) و يا اجزاي مربوطه به ( واحد روشن شونده ) بوده و مشروط بر آن كه مشتريان ايشان منحصرا" توليد كنندگان لامپ باشند.
واحد روشن شونده وسيله اي است كه در آن نور ايجاد و ساطع ميشود و از اجزايي نظير حباب ، فيلامنت ، فسفر، كلاهك ، ليدن واير ، اگزوست تيوب و فلرو انواع LED تشكيل شده است .
حوزه فعاليت انجمن صنفي - حوزه جغرافيايي سراسر كشور بوده، اقامتگاه قانوني و محل استقرار دفتر مركزي به شرح ذيل است - تهران – خيابان سنائي- ميدان سنائي – ساختمان شماره 49 پلاک 61 - طبقه چهارم– واحد 403 کدپستی : 1585863155- تلفن: 9و 88839506  -  فاكس :88834248
تبصره 2- هيات مديره ميتواند هرزمان كه ايجاب نمايد ، اقامتگاه قانوني انجمن صنفي را در محدوده حوزه فعاليت خود تغيير داده و مراتب را همزمان به اطلاع اعضاء و وزارت كار و امور اجتماعي برساند.
ماده 3- حقوق و وظايف اساسي انجمن صنفي :
1- كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن
2- دريافت وروديه ، حق عضويت و كمك هاي مالي داوطلبانه اعضا.
3- همكاري در جهت تاسيس، تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني ‹ اعتبار، مصرف ، مسكن › و صندوق تعاون به منظور برخورداري اعضا از تسهيلات بيشتر.

4- حمايت، دفاع و پشتيباني از حقوق  و منافع صنفي وحرفه اي اعضا بطور اعم از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمانهاي دولتي وملي .

5- كوشش در تشكيل باشگاههاي فرهنگي و ورزشي بارعايت مقررات قانوني، به منظوربرخورداري اعضا از امكانات آن.
6- خريد، فروش وتملك اموال منقول و غيرمنقول انجمن صنفي به نام انجمن صنفي و به حساب انجمن صنفي مشروط برآنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.
7- انعقاد پيمانهاي دسته جمعي كار در حدود مقررات قانوني .
8- جلب پشتيباني مراجع دولتي و ملي نسبت به هدفهاي انجمن.
9- پيوستن به انجمن هاي صنفي همگن به منظور تشكيل كانون مربوط يا عضويت در كانون انجمن هاي صنفي استان و كانون عالي انجمنهاي صنفي پس از تصويب مجمع عمومي با رعايت مقررات قانوني .
10- همكاري با ساير تشكل هاي صنفي مربوط و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهده انجمنهاي صنفي قرارداده شده يا خواهد شد.


فصل دوم
شرايط عضويت ، تعليق ، سلب عضويت و منابع مالي انجمن صنفي
ماده 4- شرايط عضويت:
كليه اشخاص حقيقي و نمايندگان اشخاص حقوقي درصورت دارابودن شرايط زير مي توانند به عضويت اين انجمن درآيند:
1- تابعيت ايران 2- حداقل سن 25 سال تمام 3- حداقل مدارك تحصيلي ديپلم متوسطه 4- شاغل در حرفه يا صنعت مربوط در حوزه فعاليت انجمن صنفي با ارائه مدارك شناسايي معتبر 5- متدين به يكي از اديان رسمي كشور 6- نداشتن محكوميت كيفري موثر در محروميت از حقوق اجتماعي 7- قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه و تصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن 8- پرداخت حق عضويت به طور مرتب

 

تبصره 1- علاوه برشرایط فوق , احراز موارد زیر برای عضویت در انجمن الزامی می باشد:
الف : کالای تولیدی متقاضیان عضویت دارای گواهی استفاده ازعلامت استاندارد اجباری باشد.
ب  : به امر تولید لامپ روشنائی اشتغال داشته باشد ( با در نظر گرفتن مفاد ماده 4 اساسنامه ) دارای خط تولید و تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی و نیروی انسانی متبحر بوده و همین از امکانات بهداشت محیط کار مطابق با قوانین آمره و استاندارهای موجود برخوردار باشد.
ج  : مشخصا" باید تولید کننده یکی از اجزاء تولیدات خود باشد.
د  : داشتن گواهی کیفیت و قابلیت مصرف از سوی حداقل دو نفر از اعضای انجمن برای متقاضیان تولید کننده اجزاء مربوطه انواع لامپ روشنائی.
تبصره 2- كليه واجدان شرايط مي توانند آزادانه عضويت انجمن را بپذيرند و هيچكس را نمي توان به قبول عضويت در انجمن مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.
تبصره 3- چنانچه به دليل واجد شرايط نبودن بعضي از متقاضيان ، تقاضاي عضويت آنان در مرحله تاسيس ، از سوي هيات موسس و در مراحل بعدي از سوي هيات مديره پذيرفته نگردد، متقاضي مي تواند شكايت خود را در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح نمايد و تصميمات مجمع دراين زمينه قطعي است .
تبصره 4- درصورتي كه هريك از اعضا شرايط عضويت انجمن را از دست دهد، از عضويت در انجمن مستعفي شناخته ميشود، ليكن ملزم به انجام تعهد ات قبلي است .
ماده  5 – موارد تعليق يا محروميت از عضويت انجمن صنفي :
1- عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده 8 اين اساسنامه (  با اعلام مسئولان مالي انجمن صنفي ) .
2- عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و توصيه ها و تصميمات قانوني هريك از اركان انجمن ( با اعلام هيات مديره انجمن ) .
3- از دست دادن شرايط مندرج در ماده 4 اين اساسنامه .
4- آراء صادره از مراجع قضائي كشور و مراجع حل اختلاف قانون كار.

5- تغيير شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بيش از شش ماه .
تبصره – درموارد بندهاي 1و2 عضويت شخص مورد نظر تا تشكيل مجمع عمومي به حالت تعليق در مي آيد .
ماده 6- منابع مالي انجمن صنفي :
الف – وروديه براي هرعضو پنج برابر حق عضویت ماهیانه سال قبول عضویت می باشد.
ب – اختیار تعیین حق عضویت ماهانه به مجمع عمومی عادی تفویض میگردد که هر ساله میزان آن از سوی هیات مدیره به مجمع عمومی عادی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع به مرحله اجرا گذارده میشود .
ج – كمكهاي مالي داوطلبانه اعضا در حد توانائي به اختيار كمك دهنده.
تبصره 1- قبول و دريافت كمك هاي مالي از ساير اشخاص حقيقي و حقوقي غير عضو منوط است به موافقت قبلي و كتبي وزارت كار و امور اجتماعي .                                                                      
تبصره 2- انجمن صنفي بايدداراي حداقل 2 دفتر با عنوانهاي دفتر عضويت ودفتر امورمالي باشد .
ماده 7- كليه اعضا بايد همه ساله حق عضويت خود را مرتبا" به خزانه دار پرداخت و يا به حساب بانكي كه انجمن صنفي تعيين و اعلام مي كند واريز و رسيد بانكي را به خزانه دار تسليم نمايند .خزانه دارموظف است پس از دريافت رسيدهاي حق عضويت ، وصول آن را با صدور و تحويل قبص هاي چاپي شماره دار عضويت اعلام دارد.
تبصره 1- دريافت و جمع آوري حق عضويت و ساير منابع مالي بايد به موجب قبض هاي چاپي شماره دار باشد و به امضاي رئيس هيات مديره و خزانه دار انجمن برسد.
تبصره 2- مبالغي كه به عنوان وروديه و حق عضويت دريافت ميشود قابل استرداد نيست .
تبصره 3- هيات مديره نمي تواند منابع مالي انجمن صنفي را خارج از حدود مقرر دراين اساسنامه به مصرف برساند.

 

ماده 8- چنانچه هريك از اعضا درمدت حداكثر 3 ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضويت خودداري نمايند ، از طرف خزانه دار به آنان اخطار كتبي ميشود وچنانچه از تاريخ اخطار حداكثر ظرف يك ماه اقدام
به پرداخت حق عضويت هاي عقب افتاده ننمايند، با تصويب هيات مديره عضويت آنها در انجمن به حالت تعليق در مي آيد . اخراج يا قبول مجدد آنان از اختيارات مجمع عمومي مي باشد .
تبصره - تشخيص موجه بودن عذر اعضاي مورد نظر با راي اعضاي هيات مديره خواهد بود.

فصل سوم
اركان انجمن صنفي
ماده 9 – اركان انجمن صنفي عبارت است از :
1- مجمع عمومي
2- هيات مديره
3- بازرسان                                                              
الف – مجمع عمومي ، حدود وظايف و اختيارات آن :

ماده 10- مجمع عمومي كه عالي ترين ركن انجمن صنفي است ، از اجتماع اعضا به دو صورت عادي و فوق العاده تشكيل ميگردد.
براي تشكيل مجامع عمومي عادي و فوق العاده ، هيات مديره موظف است ، نسبت به دعوت اعضاء به وسيله ارسال دعوتنامه كتبي كه درآن روز ، ساعت ، مكان تشكيل و دستورجلسه بطور روشن قيد شده باشد ، اقدام نمايد . بديهي است از تاريخ تسليم دعوتنامه تا تشكيل مجمع عمومي و همچنين بين دو مرحله مجمع عمومي ، بايد حداقل 15 روز فاصله باشد و حداكثر اين فاصله نبايد از 45 روز تجاوز نمايد.

تبصره 1- دعوت مجامع عمومي به تصويب هيات مديره خواهد بود و درصورت استنكاف هيات مديره، بازرس يا بازرسان مي توانند راسا" نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند .همچنين درصورت خودداري بازرسان ، حداقل يك سوم اعضا مي توانند مجمع عمومي را دعوت نمايند.

تبصره 2- دعوت كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده مكلفند موضوع و تاريخ تشكيل مجمع عمومي را حداقل 15 روز قبل از تشكيل ، طي دعوتنامه كتبي به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم نمايند.

تبصره 3- اخذ راي در جلسات مجامع عمومي علني است مگر در مورد انتخاب هيات مديره ، هيات داوري و بازرسان و ساير مواردي كه مجمع تصويب نمايد ، بطوركتبي و مخفي بعمل خواهد آمد.

تبصره 4- هريك از اعضاي مجمع عمومي مي تواند وكالت يكي ديگر از اعضا را برعهده گيرد .

ماده 11- مجمع عمومي عادي هرسال يك بار با حضور دست كم نصف بعلاوه يك اعضا رسميت مي يابد و چنانچه مجمع عمومي بار اول به نصاب لازم نرسد ، براي بار دوم به همان ترتيب دعوت و با حضور حداقل يك سوم اعضا رسميت خواهد يافت .

تبصره 1- مجمع عمومي عادي در مواقع ضروري بنا به تشخيص و دعوت هيات مديره يا بازرسان و يا يك سوم اعضاء بطور فوق العاده تشكيل ميگردد. اين مجمع نيز داراي همان وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي مي باشد و ترتيب دعوت و تجديد دعوت و نصاب آن نيز ، همانند مجمع عمومي عادي خواهد بود .

تبصره 2 – تصميمات مجامع عمومي عادي در كليه مراحل ، با اكثريت نصف بعلاوه يك آراء حاضران معتبر است ، مگر در موارد انتخاب هيات مديره و بازرسان كه با اكثريت نسبي آراي حاضران نافذ خواهد بود .

ماده12 – وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي عبارتست از :
1- تصويب اساسنامه در مجمع عمومي موسس
2- استماع گزارش بازرسان در مورد مسايل مربوط و اتخاذ تصميم نسبت به آن .
3- استماع گزارش هيات مديره در مورد كارهاي انجام شده و رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب آن و همچنين اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي مربوط به برنامه هاي سال جاري و آتي انجمن .
4- استماع ، رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب يا عدم تصويب گزارش مالي خزانه دار و بودجه آتي انجمن صنفي.
5- دادن رهنمود و تصويب سياستهاي كلي و تعيين خط مشي و برنامه هاي آتي انجمن صنفي .
6- بررسي و تصويب يا رد تقاضاي متقاضيان عضويت در انجمن صنفي كه صلاحيت آنان از سوي هيات مديره تاييد نشده باشد.
7- رسيدگي نهائي به اعتراض كساني كه طبق مقررات انضباطي اين اساسنامه ، از عضويت انجمن معلق يا سلب عضويت شده اند.
8- تصويب تفويض اختيار به هيات مديره در مورد انعقاد پيمانهاي دسته جمعي در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي قانوني اعضا و كسب امتيازات جديد براي آنان .

9- تصويب ايجاد كميته وهمكاري در جهت تاسيس و تقويب تعاونيها .

10- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره و بازرسان و هيات داوري انجمن از بين كانديداهاي واجد شرايط.
                                                                     
تبصره 1- اعضاء هيات رئيسه مجمع و هيات نظارت بر انتخابات بايد كانديداي هيات مديره و بازرسان نباشند ( درمورد انجمنهايي كه داراي كمتر از 20 عضو باشند ، با نظر اكثريت اعضاي مجمع ، كانديدا بودن اعضاي هيئت رئيسه بلامانع است )

ماده 13- مجمع عمومي فوق العاده جهت اتخاذ تصميم در موارد زير با حضور دست كم دو سوم اعضا تشكيل خواهد شد و چنانچه بار اول اين نصاب حاصل نشود ، در مرحله دوم با حضور نصف بعلاوه يك اعضاء رسميت مي يابد و در هر حال تصميمات آن اعم از  مرحله اول يا دوم ، با اكثريت سه چهارم آراء اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 14- وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده عبارتست از :

1- طرح وتصويب اصلاحات اساسنامه
2- اتخاذ تصميم در مورد پيوستن به انجمن هاي صنفي ديگر به منظور تشكيل كانون و يا الحاق به كانون و فعاليت مشترك با كانون انجمنهاي صنفي استان ، سراسري و كانون عالي انجمنهاي صنفي و يا خارج شدن از كانونهاي مذكور.
3- عزل انفرادي يا دسته جمعي اعضاي هيات مديره و بازرسان .
4- انحلال انجمن صنفي و انتخاب هيات تسويه
تبصره – پيشنهادها در زمينه تغيير يا اصلاح مواد اساسنامه ، بايد به طور مشخص در آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده درج شود .

ماده 15 – پس از به نصاب رسيدن تعداد اعضاي حاضر و اعلام رسميت جلسه مجمع عمومي توسط رئيس يا يكي از اعضاي هيئت مديره ، ابتدا مسن ترين عضو حاضر در جلسه بعنوان رئيس سني ، مجمع عمومي را اداره خواهد كرد و بلافاصله هيات رئيسه مجمع مركب از – يك رئيس ، يك يا دو نايب رئيس و يك يا دو منشي ازبين اعضاي حاضر با راي اكثريث اعضاء انتخاب و اداره جلسه را بر عهده خواهند گرفت ، چنانچه انتخابات هيات مديره و بازرسان يا يكي از آنها نيز در دستور كار مجمع عمومي باشد ، دونفر ديگر نيز به عنوان ناظر از بين اعضاي حاضر در جلسه با راي اكثريت اعضاء انتخاب مي شوند.

تبصره 2- برگزاركنندگان مجامع عمومي اعم از( مجمع عمومي موسس ، عادي يا فوق العاده ) موظفند فهرست اسامي ومشخصات اعضاي انجمن صنفي راتهيه و پيش از آغاز مجمع عمومي، آن را به امضاي اعضاي حاضر برسانند.
تبصره 3- هيات رئيسه و هيات نظارت بر انتخابات ، مكلفند در پايان راي گيري ، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتيب حائزان اكثريت آرا، اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره و نيز بازرسان اصلي و علي البدل را طي صورتجلسه تعيين نمايند.


ماده 16- چنانچه اعضاي شركت كننده در انتخابات ظرف يك هفته از تاريخ تشكيل مجمع عمومي با ذكر دلايل به چگونگي انجام انتخابات كتبا" اعتراض نمايند ، هيات رئيسه و هيات نظارت بر انتخابات مكلف خواهند بود ، حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ رويت اعتراض به آن رسيدگي و نتيجه را به نحو مقتضي به اطلاع اعضاي انجمن صنفي خصوصا" اعضاي معترض برساند و رونوشت آن را به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم نمايند.
تبصره -چنانچه اعتراض يا اعتراضهاي رسيده وارد باشد هيات نظارت ، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتيب مقرردر اساسنامه ، نسبت به دعوت مجمع عمومي و تجديد انتخابات ، اقدام خواهد شد.

ب - هيات مديره و وظايف و اختيارات آن
ماده 17 – هيات مديره داراي 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل بوده كه از بين كانديداهاي واجد شرايط ، با راي كتبي و مخفي اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومي عادي براي مدت حداكثر دو سال انتخاب ميگردد و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي درصورت حفظ شرايط لازم ، بلامانع است .                                                                   
ماده 18 - هيات مديره مكلف است، پس از قطعيت انتخابات ، ظرف يك هفته اولين جلسه خود را تشكيل و از بين خود، يك رئيس ، يك نايب رئيس و يك خزانه دار و همچنين درصورت لزوم يك دبير از بين اعضاي هيات مديره يا خارج از آن انتخاب و صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهدآور را طي صورتجلسه اي به اطلاع اعضا برساند و نسخه اي از صورتجلسه مذكور را به همراه مدارك ذيل به منظور انجام تشريفات ثبت، به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم نمايد.

 

ماده 19- جلسات عادي هيات مديره حداقل ماهي يك بار تشكيل و باحضور اكثريت اعضا (حداقل سه  نفر ) رسميت مي يابد و تصميمات آن با آرا حداقل 3 نفر از اعضاي حاضر درجلسه معتبر خواهد بود و همچنين برحسب ضرورت، بنا به دعوت رئيس ، نايب رئيس يا 5/3 ( سه پنجم )اعضاي هيات مديره بطور فوق العاده تشكيل ميگردد.
تبصره 1- خدمات هيات مديره افتخاري است مگر اينكه مجمع عمومي دراين مورد ترتيب ديگري اتخاذ و به تصويب برساند.
تبصره 2- غيبت درسه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب ، بدون ارايه عذر موجه بعنوان استعفاي شخصي از سمت هيات مديره تلقي ميگردد و عضو يا اعضاي علي البدل به ترتيب تقدم آراجانشين عضو مستعفي خواهند شد. تشخيص موجه يا غيرموجه بودن عذر بر عهده هيات مديره خواهد بود.
ماده 20 – هيات مديره موظف است حداكثر ظرف يكماه پس از به ثبت رسيدن مصوبات مجمع عمومي در وزارت كار و امور اجتماعي و دريافت گواهينامه ثبت انجمن ، به نام انجمن صنفي و با امضاي مشترك صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي انجمن صنفي ( رئيس ، دبيرو خزانه دار ) ، در بانك يا بانكهاي كشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن صنفي را در آن واريز نمايد.
ماده 21- رئيس هيات مديره يا دبير و خزانه دار مشتركا" صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي و كلا" مسئولان اداري و مالي انجمن بوده و حفظ كليه اموال، دارائيها ، اسناد، اوراق بهادارو دفاترمالي انجمن به عهده آنها مي باشد .
تبصره – كليه مكاتبات اداري و اوراق عادي انجمن با امضاء رئيس هيات مديره يا دبير ممهور به مهر انجمن و كليه اسناد مالي ، اوراق رسمي بهادار و قراردادهاي تعهدآور كه به تصويب هيات مديره   رسيده باشند با امضاء مشترك رئيس هيات مديره يا دبير و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفي    
       معتبر خواهد بود.
ماده 22- درصورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرايط يا سلب عضويت يا غيبت غيرموجه در سه جلسه متوالي يا 5 جلسه متناوب ، اعضاي علي البدل با توجه به تقدم آرا جايگزين عضو يا اعضاي

 

مزبور خواهند شد . هيات مديره مكلف است نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه به وزارت كارو امور اجتماعي تسليم نمايد.
تبصره 1- مادامي كه اكثريت اعضاي هيات مديره ، سمت خود را حفظ نموده باشند انتخابات تكميلي براي باقيمانده دوره برگزار ميگردد.
تبصره 2- درصورت استعفا ، فوت، ازدست دادن شرايط يا سلب عضويت اكثريت اعضاي هيات مديره ،توسط مجمع عمومي فوق العاده ، انتخابات هيات مديره بايد تجديد گردد. دراين صورت بازرسان يا يك سوم اعضاي انجمن صنفي موظفند مجمع عمومي را جهت انجام انتخابات دعوت نمايند . به هرحال چنانچه ظرف 6 ماه دراين زمينه اقدامي صورت نگيرد ، بازرسان يا يك سوم اعضا موظف هستند جهت تعيين تكليف مراتب را به اطلاع وزارت كار و امور اجتماعي برساند .
ماده 23- هيات مديره موظف است دست كم سه ماه پيش از پايان دوره اعتبار قانوني ، در مورد دعوت مجمع عمومي به منظور تجديد انتخاب مسئولان انجمن صنفي اقدامات لازم را بعمل آورد.
تبصره – هيات مديره پس از پايان دوره ماموريت ، تا تعيين هيات مديره جديد، مسئول حفظ كليه دارائيها و اموال و اسناد و مدارك انجمن خواهد بود ليكن تحت نام انجمن حق فعاليت نخواهد داشت.
        ماده 24- ساير وظايف و اختيارات هيات مديره :
1- تهيه دفاتر رسمي و قانوني انجمن صنفي ( دفاتر مالي – عضويت )
2- اجراي دقيق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي
3- دعوت مجامع عمومي در موعد مقرر و بررسي و تطبيق شرايط متقاضيان عضويت در انجمن صنفي
4- بررسي بودجه و گزارش مالي خزانه دار و پيشنهاد آن به مجمع عمومي .
5- تشكيل مرتب و به موقع جلسات هيات مديره به منظور رسيدگي به امور جاري انجمن صنفي
6- تعيين محل اقامتگاه قانوني و دفتر مركزي انجمن صنفي
7- انتخاب و معرفي نماينده به مراجع ذيصلاح براي موارد خاص و معين .

8- بررسي وضع مالي انجمن صنفي و اتخاذ تصميم نسبت به هزينه هاي جاري و ضروري آن
9- همكاري در جهت تاسيس و تقويت شركتهاي تعاوني و ايجاد امكانات رفاهي براي اعضا
10- وكالت و نمايندگي انجمن در مراجع قانوني ، حقوقي ، قضائي ، دستگاههاي دولتي و ملي در حدود مقررات اين اساسنامه.
11- اتخاذ تصميم در مورد پيمانهاي دسته جمعي و بررسي و تصويب آئين نامه هاي داخلي
12- تهيه گزارش عملكرد هيات مديره و ارايه آن به مجمع عمومي .
13- تعيين و اعزام نمايندگاني جهت شركت در جلسات مراجع حل اختلاف و كميته هاي مختلف نظير حفاظت فني و بهداشت كار و نظاير آن با رعايت مقررات قانوني .
14- تشكيل كميته هاي مختلف ( درصورت لزوم) از قبيل – كميته حل اختلاف ، كميته عضويت ، كميته تداركات و پشتيباني ، كميته امور حقوقي ، كميته رفاهي و ساير كميته ها
ماده 25 – وظايف رئيس هيات مديره :
رئيس هيات مديره داراي وظايف و اختياراتي به شرح ذيل است :
1- مراقبت در حسن جريان امور انجمن صنفي و دعوت از اعضاي هيات مديره به تشكيل مرتب جلسات
2- اداره جلسات هيات مديره و تنظيم صورتجلسه ها با همكاري منشي جلسه
3- ابلاغ تصميمات و مصوبات مجامع عمومي و هيات مديره به دبير و ساير مسئولان انجمن صنفي ، جهت اجرا و پيگيري آن .
4- امضاي كليه قراردادها و احكام استخدامي كارشناسان ، مشاوران ، دبير و ساير مسئولان انجمن صنفي كه با تصويب هيات مديره استخدام يا به كار گمارده خواهند شد.
5- امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتقاق خزانه دار و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي .
                                                                             

 


انجام ساير اموري كه به موجب اساسنامه بر عهده رئيس قراردارد.
تبصره – قسمتي از وظايف رئيس هيئت مديره كه مربوط به امور اداري مي باشد ، قابل واگذاري به دبير انجمن خواهد بود.
ماده 26 – دبيرخانه انجمن صنفي تحت مسئوليت مستقيم دبير انجمن و زير نظر هيات مديره به منظور ايجاد روابط درست و فراهم ساختن امكانات و تسهيلات لازم اداره تشكيلات اجرايي و اجراي مصوبات هيات مديره در مركز اصلي انجمن صنفي داير و مي تواند داراي كاركناني باشد كه بنا به پيشنهاد رئيس هيات مديره يا دبير و تصويب هيات مديره ، به كارگمارده ميشوند.
ماده 27 – وظايف دبير:
1- حفظ و نگهداري كليه اسناد و مدارك و صورتجلسات و سوابق اعضاء و دفاتر انجمن صنفي .
2- انجام مكاتبات اداري و جاري انجمن صنفي .
3- امضاي اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد آور بهمراه خزانه دار درصورت داشتن چنين اختياري از سوي هيات مديره .
4- حفظ و نگهداري لوازم و اسباب و اثاثيه و ساختمان تاسيسات و متعلقات انجمن صنفي .
5- تهيه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضاي كارتهاي عضويت اعضاء باتفاق خزانه دار انجمن.
6- تهيه دفاتر ( عضويت ) و ( دفتر امورمالي ) با نظر وزارت كار و امور اجتماعي و همچنين دفاتر انديكاتور و ثبت و صدور نامه ها .
7- تهيه تنظيم نشريات مربوط به انجمن صنفي در حدود مقررات قانوني .
8- تكثير اساسنامه و بخشنامه ها و شيوه نامه هاي دولتي و ساير مقررات قانوني براي آگاهي و استفاده مسئولان و اعضاي انجمن صنفي .
9- مهيا ساختن مكان تشكيل جلسات مجامع عمومي ، هيات مديره و بازرسان .
10- ابلاغ مصوبات و تصميمات اركان انجمن و احكام و نامه هاي واصله از مراجع قانوني و دستگاههاي اداري به مسئولان مربوط .

11- نصب آگهي ها و اعلاميه ها در تابلوهاي اعلانات و محل هاي تعيين شده براي اطلاع و آگاهي اعضا.                                                                        

12-انجام ساير اموري كه به نحوي از انحا ء با وظايف دبيرخانه ارتباط دارد.
تبصره – كاركنان دبيرخانه در برابر دبير و دبير نيز در برابر هيات مديره مسئول هستند.
ماده 28 – وظايف و اختيارات خزانه دار :
خزانه دار مسئول امور مالي انجمن بوده و داراي وظايف و اختياراتي به شرح ذيل است :
1- امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق تعهدآور به اتفاق رئيس هيات مديره يا يكي ديگر از صاحبان امضاي مجاز اسناد مالي و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي
2- اداره امور مالي انجمن ، تهيه و تنظيم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حسابهاي انجمن صنفي .
3- رسيدگي بر صحت اسناد و مدارك تنظيم شده در مورد كليه دريافتها و پرداختها و تاييد و امضاي صورتحسابهاي مربوط.
4- امضا و صدور كارت عضويت اعضا به اتفاق رئيس هيات مديره يا دبير.
5- نظارت بر خريد ، فروش ، اجاره و هر نوع عمل مالي و مسئوليت در حفظ اموال منقول ، غير منقول ، وجوه ، اسناد ، مدارك مالي و صحت معاملات انجمن صنفي .
6- ثبت كليه دريافتي ها و هزينه هاي انجمن صنفي در دفاتر رسمي انجمن صنفي .
7- پيش بيني بودجه و هزينه هاي يك ساله انجمن صنفي و تسليم آن به هيات مديره جهت ارايه به مجمع عمومي .
تبصره 1- خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه ، گزارش مالي انجمن صنفي را جهت ارايه به مجمع عمومي تنظيم و پس از امضاي خود و رئيس هيات مديره ، رونوشت آن را در اختيار بازرسان قرار دهد .

 

تبصره 2- خزانه دار موظف است درهرمورد بنا به تقاضاي بازرسان ، كليه دفاتر واسناد مالي انجمن صنفي را براي رسيدگي در محل انجمن صنفي در ازاي رسيد و براي مدت معين ، در اختيار آنان قراردهد .                                                           
ج – بازرسان حدود وظايف و اختيارات آنان
ماده 29 – بازرسان انجمن صنفي ، متشكل از يك نفر بازرس اصلي يك نفر بازرس علي البدل كه با راي مستقيم و مخفي اعضا از بين كانديداهاي واجد شرايط عضو انجمن براي مدت حداكثر يك سال انتخاب مي شوند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي مشروط به حفظ شرايط لازم بلامانع است .
تبصره – در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرايط انتخاب يا سلب عضويت آنها بازرس يا بازرسان علي البدل براي بقيه دوره جانشين وعهده دار وظايف آنان خواهند بود.
ماده 30 – وظايف و اختيارات بازرسان :
1- نظارت بر كليه اقدامات هيات مديره و دبير در حدود مقررات اين اساسنامه و همچنين مراقبت در كليه امور مربوط به دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده .
2- رسيدگي و نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مالي و هزينه هاي انجمن صنفي و مراقبت در حسن جريان امور مالي و اداري انجمن صنفي .
3- پيگيري و رسيدگي به شكايات اعضا و در صورت لزوم تهيه گزارش و ارايه به وزارت كار و امور اجتماعي و همچنين ارايه رونوشت گزارش به هيات مديره يا مجمع عمومي ( حسب مورد ) .
4- رسيدگي و اظهار نظر در مورد گزارش مالي جهت ارايه به مجمع عمومي .
5- اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي در صورت لزوم ، با توجه به تبصره يك ماده 11 اين اساسنامه .
6- بازرسان مي توانند با توافق هيات مديره در جلسات هيات مديره ، بدون داشتن حق راي شركت نمايند.


7- بازرسان بايد پيش از تاريخ تشكيل مجمع عمومي سالانه ، گزارش مالي و كليه محاسبات انجمن صنفي را رسيدگي ونظر مثبت يا منفي خود را به دبيرخانه انجمن صنفي تسليم دارند.
8- بازرسان ملزم هستند داراي دو دفتر برگ شماري شده بوده و خلاصه اقدامات خود را مكتوب نموده تا در مواقع نياز به مجمع عمومي ، هيات مديره يا وزارت كار و  امور اجتماعي ارايه نمايند.
9- بازرسان مكلف هستند اقدامات خود را حداقل سالي يك بار در مجمع عمومي سالانه بطور كتبي و رسمي گزارش نمايند.
                                                                 
فصل چهارم
سايرمقررات
ماده 31 -  كاندايدهاي عضويت درهيات مديره ، هيات داوري و بازرسان علاوه بر شرايط مندرج در ماده 4 ، بايد داراي شرايط زير باشند:
1- حداقل 25 سال تمام سن
2- حداقل تحصيلات ديپلم متوسطه
ماده 32 – دراجراي ماده 18 آئين نامه انجمنهاي صنفي ، به منظور ثبت و آموزش اعضاء هردوره حداقل 5 درصدحق عضويت دريافتي از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمائي واريز خواهد شد.
ماده 33- مجمع عمومي عادي مي تواند از بين اعضاي مجمع، 3 يا 7 نفر افرادي را كه شرايط مندرج در ماده 32 اين اساسنامه را دارا باشند به ويژه با تاكيد بر ‹‹ دارابودن حداقل تحصيلات ديپلم ›› بعنوان اعضاي هيات داوري براي مدت سه سال انتخاب و طي صورتجلسه به وزارت كارو امور اجتماعي معرفي نمايد- اعضاي هيات داوري در برابر مجمع مسئوليت دارند.

 


تبصره 1-  اعضاي هيات داوري در اولين جلسه پس از انتخاب ، از بين خود يك نفر رئيس ، يك نفر نايب رئيس و يك نفر منشي انتخاب و صورتجلسه اي تنظيم و امضاء نموده ، جهت ثبت به وزارت كار و امور اجتماعي ارائه مي نمايند.
تبصره 2- حل اختلافات بين اعضاي هيات مديره با يكديگر ، يا هيات مديره با بازرسان و يا اعضاي انجمن باهريك از اعضاي هيات مديره يا بازرسان ، در چهارچوب مقررات قانوني ، به عهده هيات داوري بوده موظف هستند ضمن تسليم گزارش ، اقدامات خود را در قالب صورتجلسات تنظيمي به                                                                  
وزارت كار و امور اجتماعي تسليم نموده ، ضمنا" گزارش اقدامات خود را به مجمع عمومي سالانه نيز بايد ارائه نمايند .
ماده 34 – مهر انجمن پس از تصويب هيات مديره و تاييد وزارت كار و امور اجتماعي ، قابل استفاده خواهد بود، هرگاه مهر انجمن تغيير يابد ، بدون تاييد وزارت كار و امور اجتماعي ، استفاده آن غير قانوني و قابل پيگرد مي باشد .
ماده  35- مسئولان انجمن صنفي ، مكلفند هر نوع مدارك ، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت كار و امور اجتماعي را جهت بررسي درمحل انجمن يا خارج از آن ،  در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار دهند .
ماده 36 – انجمن صنفي در موارد زير منحل ميگردد:
1- درصورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده.
2- چنانچه حداكثر مدت شش ماه از تاريخ پايان اعتبار هيات مديره سپري شده و نسبت به تجديد انتخابات اقدام نشده باشد.
3- درصورت صدور راي قطعي از طرف مراجع قضائي كشور.
تبصره 1- انحلال انجمن ، موجب تضييع حق يا اسقاط تكليف دو طرف قرارداد منعقده قبلي نخواهد بود.

تبصره 2- چنانچه انجمن بنا به تصويب مجمع عمومي فوق العاده منحل گردد ، مجمع مذكور مكلف است درهمان جلسه از بين اعضاي با سواد و باسابقه و مطلع حاضر درجلسه نسبت به انتخاب 3 يا 5 نفر بعنوان اعضاي هيات تسويه اقدام و نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه ، به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام نمايد.
تبصره 3- چنانچه انجمن به لحاظ عدم تجديد انتخابات هيات مديره در مهلت مقرر قانوني يا براساس راي مراجع قضائي منحل گردد ، و تشكيل مجمع عمومي فوق العاده ديگر امكان پذير نباشد ، حداكثر ظرف دو هفته بايد هيات تسويه اي مركب از 3 يا 5 نفر از اعضاي با سواد و باسابقه و مطلع انجمن ، و با نظارت وزارت كار و امور اجتماعي تشكيل گردد.

ماده 37 – چنانچه حداكثر تا پايان دوره اعتبار هيات مديره ، نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات هيات مديره اقدام نشده باشد ، بازرسان نسبت به تشكيل مجمع عمومي و انجام انتخابات به اعضا اخطار مي دهند . پس از اخطار بازرسان يك سوم اعضاي انجمن حداكثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات اقدام نمايند و چنانچه در اين مدت ( حداكثر 6 ماه پس از پايان دوره اعتبار هيات مديره ) تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد . بازرسان يا دبير يا يك سوم اعضاي انجمن مكلف هستند انحلال انجمن را به وزارت كار و امور اجتماعي و درصورت دارابودن عضويت كانون ، به كانون ذيربط اعلام نمايند.
ماده 38 - هيات تسويه مكلف است حداكثر ظرف 6 ماه با هماهنگي و راهنمائي وزارت كار وامور اجتماعي به كليه حسابهاي انجمن رسيدگي نموده ، ليست كاملي از كليه دارائيهاي انجمن اعم از وجوه نقدي و اموال منقول و غير منقول و همچنين صورتي از بدهي هاي انجمن را تهيه نموده ، دارائي انجمن را پس از تسويه كليه حسابهاي بدهكاران و بستانكاران و تاديه بدهي ها ، ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه اي مابقي را درصورت مازاد با نظارت وزارت كار و امور اجتماعي در اختيار تشكل كارفرمائي كانون قراردهند و درصورت عدم وجود به يكي از مراكز تحقيقاتي براي تحقيق در زمينه روشنائي واگذار شود.
ماده 39 - هرگونه ابهامي در اجراي مقررات اين اساسنامه وجود داشته باشد ، نظر وزارت كار و امور اجتماعي لازم الرعايه مي باشد.
ماده 40 - هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه ، پس از موافقت وزارت كار و امور اجتماعي قابل اجرا مي باشد
ماده 41- مهلت ها ي مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهاي تعطيل خواهد بود.
اين اساسنامه در چهارفصل و 41  ماده و 39  تبصره  در تاريخ 31/2/1385 با اكثريت آراء به تصويت مجمع عمومي انجمن صنفي توليد كنندگان انواع لامپ روشنائي و اجزا مربوطه رسيد ودر مجمع عمومي فوق العاده مورخ17/4/86 تبصره يك ماده 2 و در مجمع عمومي فوق العاده مورخ 26/3/87 ماده 19 آن اصلاح و تبصره یک به ماده 4 اضافه شده و در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3/5/1396 ، پارگراف دو تبصره یک ماده 2 ،‌ تبصره دو ماده 2 ،‌ اقامتگاه قانونی ،‌پارگراف اول ماده 10 ،‌تبصره 4 ماده 10 ،‌اصلاح و بند 6 ماده 12 حذف گرديد.