هیات مدیره

رئیس هیأت مدیره:  آقای مهندس محمد صاحبی

نایب رئیس هیأت مدیره: آقای مهندس محسن عسگری آزاد

عضو هیأت مدیره: آقای دکتر احسان میوه چی

عضو هیأت مدیره: آقای محمد حسین دهقان

عضو هیأت مدیره و خرانه دار: آقای  مهندس محمود کجوری هرج