هیات مدیره

رئیس هیأت مدیره:  آقای دکتر احسان میوه چی

نایب رئیس هیأت مدیره: آقای مهندس محمد صاحبی

عضو هیأت مدیره: آقای مهندس محسن عسگری آزاد

عضو هیأت مدیره: آقای محمد حسین دهقان

عضو هیأت مدیره و خرانه دار: آقای  مهندس محمود کجوری هرج