هیات مدیره

رئیس هیأت مدیره:  آقای احسان میوه چی

نایب رئیس هیأت مدیره: آقای محمد صاحبی

اعضای اصلی هیات مدیره: آقایان حسین دهقان، محسن عسگری آزاد

اعضای علی البدل هیات مدیره: آقایان جاوید باستار، جواد برقعی رضوی

خرانه دار: آقای محمود کجوری هرج