جدول مقایسه ای تبدیل نسبی انرژی در منابع نور سفید

نوع لامپ  /  پارامتر

رشته ای

فلورسنت

متال هالاید

LED

نور مرئی

% 8

% 21

% 27

% 30 - 20

فرو سرخ (IR)

% 73

% 37

% 17

0~

فرا بنفش (UV)

0~

0~

% 19

0~

کل انرژی تابشی

% 81

% 58

% 63

% 30 - 20

گرما

(رسانش + همرفت)

% 19

% 42

% 37

% 80 - 70

جمع کل

% 100

% 100

% 100

% 100

 

مرجع:   iLED Magazine, Issue No1 June 2011, page 7