اهداف انجمن

  • تعيين سياست انجمن در زمينه پذيرش عضو جديد و شرايط عضويت بر اساس اساسنامه
  • تعيين كار گروهاي لازم فرهنگي،حقوقي...
  • تعيين سياست و استرات‍‍‍‍ژي انجمن در زمينه چگونگي روياروئي با لامپهاي كم مصرف ‍‍‍
  • استاندارد سازي،مبارزه با قاچاق لامپ هاي بدون كيفيت و ورود از مرزهاي مجاز آنها
  • ايجاد هماهنگي و همكاري بين اعضاءبمنظور تنظيم حجم توليدات،تنظيم بازار و قيمت گذاري همچنين جلوگيري از سوءاستفاده مشتريان بد حساب از طريق اعلام اطلاعات آنان به كليه اعضاء
  • بررسي وضع صنعت لامپ در آينده و ارائه طريق به اعضا به منظور ادامه فعاليت و احتمالاً تغيير توليدات بر اساس تقاضاي بازار با توجه به تكنولوژي روز دنيا
  • همکاری با ساير انجمنها و تشكلهاي مرتبط،(سنديكاي برق،چراغ سازان و...)
  • تأمين مواد اوليه مورد نياز اعضاء از طريق عمده از خارج و توليدكنندگان داخلي
  • در صورت امكان و موافقت اعضاء فروش توليدات آنان از طريق انجمن.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍