بازرس انجمن

بازرس اصلی: آقای سید اکبر منتظرین

بازرس علی البدل: آقای محسن یحیی زاده