بازرس انجمن

بازرس اصلی: آقای محسن یحیی زاده

بازرس علی البدل: آقای سید جلال بخرد