شرایط عضویت

كليه اشخاص حقيقي و نمايندگان اشخاص حقوقي درصورت دارابودن شرايط زير مي توانند به عضويت اين انجمن درآيند:
1- تابعيت ايران

2- حداقل سن 25 سال تمام

3- حداقل مدارك تحصيلي ديپلم متوسطه

4- شاغل در حرفه يا صنعت مربوط در حوزه فعاليت انجمن صنفي با ارائه مدارك شناسايي معتبر

5- متدين به يكي از اديان رسمي كشور

6- نداشتن محكوميت كيفري موثر در محروميت از حقوق اجتماعي

7- قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه و تصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن

8- پرداخت حق عضويت به طور مرتب

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت اساسنامه انجمن مراجعه شود.